0616091350 Instagram Whatsapp

Algemene voorwaarden

Algemeen


GezinZo is opgericht door S.K. van den Broek-Somhorst, gevestigd in Putten, staat ingeschreven als GezinZo onder KVK nummer 71725113. Btw-identificatienummer: NL198327560B01. Telefoonnummer is 0616091350. Emailadres is: info@gezinzo.nl. De gesprekken zullen doorgaans plaatsvinden in de huiskamer van S.K. van den Broek. Bezoekadres Luzernestraat 23, 3882 GK Putten. Of bij de cliënten thuis.

Verhindering


Individuele coachingssessies kunnen telefonisch tot uiterlijk 24 uur voor aanvang of per mail tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Workshops kunnen tot uiterlijk 3 dagen na bevestiging van doorgang van de workshop kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige afzegging wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde regeling en tarieven gehanteerd als hierboven. GezinZo behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor het zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Tarieven


Geldende tarieven zijn beschikbaar op www.gezinzo.nl. De vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op deze site. Tussentijds kort overleg met de ouder/verzorger, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt er een afspraak gemaakt tegen het daarvoor geldende tarief.

Betalingsvoorwaarden


Factuur betalen binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL61 INGB 0667 4754 19 t.n.v. SK van den Broek-Somhorst ovv naam en factuurnummer.  Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een nieuwe afspraak of het traject niet van start gaan tot openstaande facturen voldaan zijn, mits anders overeengekomen. Wanneer u besluit voortijdig te stoppen met het traject dan vindt geen restitutie plaats. Facturatie van coachingstrajecten, trainingen en individuele sessies geschiedt vooraf.

Aansprakelijkheid


In het geval van gecombineerde lichamelijke en psychische klachten, dient u eerst contact op te nemen met uw huisarts alvorens gestart kan worden met een coachingstraject. GezinZo sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door GezinZo.

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar


GezinZo is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, in dien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders een handtekening gevraagd op het intakeformulier. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.

Vertrouwelijkheid


Alle informatie die tijdens de sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten. Bij het coachsessie/-traject speelt terugkoppeling naar de ouders een grote rol. Bij de terugkoppeling naar de ouders wordt rekening gehouden met de wens van het kind. De inhoud van de gesprekken worden uitsluitend gedeeld met ouders/derden indien het kind daar toestemming voor geeft. In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. GezinZo  is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bereikbaarheid


De ouder/verzorger dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te zijn.

Verslaglegging en archivering


GezinZo is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen. GezinZo zal daarentegen wel een privé dossier per cliënt aanmaken en in eigen administratie archiveren.

Eigen verantwoordelijkheid


De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen. Coachsessies kunnen niet beschouwd worden als, of ter vervanging van, medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. GezinZo is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met GezinZo. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan.